martes, 19 de marzo de 2013

IMOS DE VIAXE


Este mes de marzo estamos traballando a unidade didáctica 6 :Imos de viaxe.Principalmente  queremos lograr:

Amosar un autoconcepto positivo.

 Identificar partes do corpo.

 Manifestar sensacións e sentimentos propios e respectar os dos demais.

 Realizar correctamente a dirección dos grafos.

 Recoñecre un lado e outro lado.

 Resolver labirintos.

 Prestar atención.

 Resolver tarefas sinxelas.

Respectar as normas de comportamento nos transportes públicos e privados.

 Adquirir hábitos de comportamento nos transportes.

Respectar os medios de transporte e de comunicación social.

 Progresar na adquisición de hábitos de limpeza e hixiene.

   Recoñecer o traballo do presentador de TV.
 Recoñecer propiedades de obxectos: forma cadrada, longo, curto, aberto e pechado.
Resolver seriacións sinxelas.
 Recoñecer os números 1 e 2, e os seus grafos.
Amosar interese polo respecto e polo coidado do medio.
 Recoñecer medios de transporte e de comunicación social.
 Amosar autonomía nos espazos habituais.
 Nomear e identificar transportes e medios de comunicación social e a súa función.
Participar nas conversas de grupo.
Expresar necesidades, desexos e detalles do conto.
 Memorizar fragmentos de poemas.
 Recoñecer o seu nome escrito.
 Recoñecer algunha palabra escrita: autobús, tren…
 Realizar correctamente a dirección dos grafos
 Identificar pictogramas.
  Participar nas dramatizacións.
Utilizar con interese algúns medios tecnolóxicos.
 Coñecer a utilidade dalgúns medios de comunicación social: teléfono, TV e radio.
 Identificar sons de transportes.
 Empregar distintas técnicas: pregado.
 Utilizar diferentes materiais plásticos.
 Identificar as cores vermello, azul, amarelo e verde.
  Participar no teatro de monicreques.
Cantar cancións e movese ao ritmo dunha música.
 Utilizar posibilidades expresivas do propio corpo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario